Suomenmaan kolumni: Opiskelija(perhe)elämää – asen­ne­muu­tosta vai lisä­re­surs­seja?

Per­heel­li­sil­le opis­ke­li­joil­le on täl­lä het­kel­lä tar­jol­la niuk­kuut­ta. Ajan, ra­han ja tu­ki­ver­kos­to­jen suh­teen.

Opis­ke­li­ja­e­lä­mä tun­tuu ra­ken­tu­neen rai­lak­kaan ste­re­o­tyyp­pi­sen pa­ri­kymp­pi­sen opis­ke­li­jan ym­pä­ril­le.

Kun on edis­tet­tä­vä­nä opin­to­ja, oras­ta­vaa ura­ke­hi­tys­tä, jär­jes­tö­toi­min­taa, har­ras­tuk­sia, so­si­aa­lis­ta elä­mää ja omaa ter­veyt­tä on vai­kea ku­vi­tel­la yh­tä­löön li­säk­si las­ta tai per­het­tä.

Opin­toi­hin it­ses­sään uu­puu täl­lä het­kel­lä ai­van lii­an moni.

KOR­KE­A­KOU­LUO­PIS­KE­LI­JOIS­TA noin joka kuu­den­nel­la on lap­si tai lap­sia.

Tu­le­vai­suu­des­sa myös muut­tu­va työ­e­lä­mä kai­paa jat­ku­vaa osaa­mi­sen päi­vit­tä­mis­tä – mikä tuo per­heel­li­set yhä use­am­min opin­to­jen pii­riin.

Kes­kus­ta esit­tää opis­ke­le­vil­le van­hem­mil­le muun mu­as­sa tu­lo­ra­jo­jen nos­ta­mis­ta, huol­ta­ja­ko­ro­tuk­sen kas­vat­ta­mis­ta ja opin­to­pis­te­vaa­ti­mus­ten las­ke­mis­ta.

Esi­te­tyt kan­nus­ti­met ovat hy­viä ja toi­si­vat per­heel­lis­ten opis­ke­li­joi­den ar­keen pal­jon kai­vat­tua jous­toa.

TU­LE­VAL­LA vaa­li­kau­del­la uu­dis­te­taan myös per­he­va­paa­jär­jes­tel­mä.

Tasa-ar­vois­ta­va uu­dis­tus on tär­keä en­nen kaik­kea tu­le­vil­le per­heil­le, ei­kä opis­ke­li­joi­ta voi jät­tää uu­dis­tuk­sen koh­de­ryh­mä­nä si­vuun.

Lop­pu­jen lo­puk­si per­heel­lis­ty­mis­kes­kus­te­lus­sa on kyse sii­tä, täyt­tyy­kö hen­ki­lön tai per­heen oma toi­ve lap­si­lu­vus­ta.

Ky­sy­myk­se­nä tun­tuu säi­ly­vän, ha­lu­a­vat­ko vie­lä tu­le­vai­suut­taan ta­voit­te­le­vat opis­ke­li­jat lap­sia – oli kan­nus­ti­mia tai ei.

Läh­tö­koh­ta­na on ol­ta­va per­heen pe­rus­ta­mi­sen mah­dol­lis­ta­mi­nen, ei tyr­kyt­tä­mi­nen.

YLEI­SES­TI näh­dään, et­tä per­heel­lis­ty­mi­nen jo opin­to­jen ai­ka­na voi­si vai­kut­taa po­si­tii­vi­ses­ti eten­kin nais­ten työ­e­lä­mä­ke­hi­tyk­seen.

Työ­mark­ki­nat kui­ten­kin tun­tu­vat suo­si­van opin­to­jen ai­kais­ta ak­tii­vi­suut­ta, jota per­heel­li­sil­tä ker­tyy hy­vis­tä syis­tä yk­si­na­su­via opis­ke­li­joi­ta vä­hem­män.

OPIS­KE­LU­AI­KAI­NEN per­heen pe­rus­ta­mi­nen tun­tuu tar­vit­se­van ra­hal­li­sen pa­nos­tuk­sen li­säk­si suur­ta asen­ne­muu­tos­ta.

Työ­e­lä­män ja yh­teis­kun­nal­li­sen il­ma­pii­rin on muu­tut­ta­va.

Sa­mal­la myös opis­ke­li­ja­e­lä­män täy­tyy muut­tua mo­ni­nai­sem­mak­si – mi­ten oli­si maa­il­man lap­siys­tä­väl­li­sin kor­ke­a­kou­lu­tus?

Kolumni on julkaistu alunperin 19.2.2019 Suomenmaassa

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s